#S1

MISJA KLASTRA

Misją Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego jest wspieranie szeroko rozumianej branży turystycznej poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych oraz łączeniu potencjału przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych, a także samorządów w celu stworzenia rozpoznawalnej marki regionu Karkonosko-Izerskiego oraz realizowaniu wspólnych celów Uczestników Klastra

#S2
#S3
#S4
#S5
#S6

Designed by:

dot-com.pl

Dolny_Slask_logotyp_s.jpg 150x55 4kB

 Projekt „Rozwój przedsiębiorczości w Sudeckim Obszarze Strategicznej Interwencji przez utworzenie Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego” jest finansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego