#S1

RADA KLASTRA

Rada Klastra składa się z dziesięciu osób - przedstawicieli członków założycieli.
Do zakresu kompetencji Rady Klastra należy:

  • ustalanie kierunków wspólnych działań,
  • zatwierdzanie planu zadań,
  • nadzorowanie działań podejmowanych przez Koordynatora Klastra,
  • zatwierdzanie projektów do realizacji
  • ustalanie rocznych planów pracy
  • podejmowanie decyzji w sprawie powoływania organów doradczych i zespołów roboczych,

Rada działa zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem.
Pracami Rady kieruje wybrany przez nią Przewodniczący Rady.

Przewodniczącym Rady KIKT jest Krzysztof Korzeń.

#S2
#S3
#S4
#S5
#S6

Designed by:

dot-com.pl

Dolny_Slask_logotyp_s.jpg 150x55 4kB

 Projekt „Rozwój przedsiębiorczości w Sudeckim Obszarze Strategicznej Interwencji przez utworzenie Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego” jest finansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego